Relacja z konferencji na temat metody CLIL

W pierwszym dniu konferencji metody CLIL nauczyciele obu szkół partnerskich mieli szansę zapoznać się z teorią CLIL, poznać zalety i wady tej metody. Wykład teoretyczny prowadzony był zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Druga część konferencji to część praktyczna. Nauczyciele obu szkół pracowali w  małych grupach, poznając specyfikę swoich przedmiotów w metodzie CLIL. W pierwszym dnu konferencji pracowała grupa matematyczno- informatyczna i historyczna.

Drugi dzień konferencji rozpoczynał się również częścią praktyczną, Tyma razem w pracował zespół biologów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Cześć praktyczna związana była z zapoznaniem się z specjalistycznym słownictwem związanym z poszczególnymi przedmiotami, a także z zasobem materiałów udostępnianych przez Komisję Europejską dla poszczególnych przedmiotów.

Ostatnia część konferencji to część warsztatowa. Tyma razem nauczyciele pracujący w międzynarodowych grupach mieli szanse omówić podstawę programowa swoich przedmiotów podobieństwa i różnice, a także ustalić te elementy podstawy programowej nad którymi będą chcieli wspólnie pracować tworząc scenariusze lekcji. Każda grupa na koniec konferencji wypracowała  trzy scenariusze lekcji metodą CLIL, a także podzieliła się dalszą pracą. Ustalono również sposoby wymieniania się zasobami edukacyjnymi. Dla nauczycieli obu szkół był to owocny czas pierwszych kontaktów międzynarodowych, sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wymiany doświadczeń, otwarcia się na alternatywne metody pracy.

During the first day of the CLIL method conference the teachers of both partners schools had a chance to get to know the theory of CLIL, pros and cons of this method. Theoretical part of the conference was carried out both in Polish and in English.

The second part of the conference was practical. The teachers worked in small subject groups finding out the specific aspects of  their subjects, learning specific content vocabulary and browsing the materials prepared by the European Union for each of the subjects.

During the first day maths and IT group  and historical group worked simultaneously . The second day of the conference started with a  biology group and a history group.

The last part of the conference was a workshop. The teachers of both partner school working in international groups talked about the curriculum and the syllabuses for their subjects, spotted similarities and differences, they also decided which part of the curriculum they are going to cover in their lessons’ scenarios. Each group prepared three scenarios of CLIL method, they divided their  further work. The way of exchanging  the materials was set. For the teachers of both institution it was a fruitful time of first international contacts, improving their language abilities, exchanging experience and opening to new, alternative methods of teaching.

Advertisements

Program międzynarodowej konferencji dotyczącej metody CLIL

W dniach 8-10 lutego 2016 roku w naszym liceum odbyła się międzynarodowa konferencja na temat stosowania w nauczaniu metody CLIL.

PROGRAM KONFERENCJI 

„Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”

„CLIL method leads to better motivation”

An international CLIL method conference

IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka

Katowice 08 -10 February 2016

Conference itinerary

 Monday 08 February 2016

10:30 The opening of the conference

  • CLIL methodology
  • Theory, history, definition
  • CLIL pros and cons
  • Students language competence in CLIL
  • Sample CLIL method lessons

12:15 – 14:15 Theme modules

  • Mathematics/IT module
  • History module

Tuesday 09 February 2016

10:00- 12:15 Theme modules

  • Biology module
  • Physical Education module

12:15- 15:15 Workshop

Wednesday 10 February 2016

10:00-12:00 Workshop

12:00 The end of the conference and distributing certificates of participation