About the project

PROJEKT ERASMUS PLUS

 1. Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2015-31.08.2017.
 3. Partnerem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka jest Anafartalar Ticaret ve Meslek Lisesi w Ankarze w Turcji.
 4. Beneficjentem projektu są uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 5. Projekt obejmuje przygotowanie kulturowe, językowe, bezpłatną tygodniową wymianę międzynarodową w pierwszym i w drugim roku trwania projektu, dwie konferencje metodyczne dla nauczycieli, ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu.
 6. Językiem projektu jest język angielski.
 7. Harmonogram wyjazdów międzynarodowych uczniów i nauczycieli:
 • Luty 2016- Konferencja metody CLIL odbywająca się w Polsce
 • Kwiecień 2016- wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji
 • Czerwiec  2016- wizyta uczniów tureckich w Polsce
 • Luty 2017- Konferencja dotycząca nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej odbywająca się w Turcji
 • Kwiecień 2017- wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji
 • Czerwiec  2017- wizyta uczniów tureckich w Polsce

W ramach projektu odbędą się trzy spotkania koordynatorów:

 • W listopadzie 2015 w Turcji
 • W grudniu 2016 w Polsce
 • W czerwcu 2017 w Turcji

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach .

Tematem wiodącym projektu jest metoda CLIL ( Content Language Integrated Learning), która ma na celu naukę wybranych przedmiotów w j. obcym oraz nauczanie j. obcego w połączeniu z nauką przedmiotową. Założeniem projektu jest przeszkolenie nauczycieli przedmiotów ścisłych takich jak: biologia, fizyka, informatyka a także historia, którzy w ramach szkolenia tą metodą otrzymają pakiet metodologiczny oraz zajęcia praktyczne z jej wykorzystaniem.

Polityka językowa Unii Europejskiej zakłada, że każdy jej obywatel powinien posługiwać się oprócz swojego języka ojczystego przynajmniej dwoma językami, dlatego nauczanie dwujęzyczne spotyka się z coraz większym zainteresowaniem i poparciem. Nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają dodatkową możliwość podniesienia swoich kwalifikacji językowych i zawodowych poprzez udział w 30 godzinnym kursie językowym, który umożliwi im opanowanie języka w takim stopniu, by  mogli prowadzić zajęcia z nauczanego przez nich przedmiotu z elementami języka obcego. Młodzież uczestnicząca w projekcie oprócz okazji do praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności językowych będzie miała okazję do zapoznania się z rówieśnikami kraju będącego pretendentem do członkostwa w Unii Europejskiej, kraju o odmiennej religii, kulturze i obyczajowości. Planowane w ramach projektu zajęcia praktyczne tzw. żywe lekcje historii, kultury oraz uczestnictwo w zajęciach praktycznych i laboratoryjnych będzie dla nich  doskonała okazją do pokonywania barier językowych i przezwyciężenie stereotypów kulturowych. Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych. Nabyte przez młodzież umiejętności będą okazją do podniesienia przez nią kompetencji społecznych, kształtowanie norm społecznych.

Projekt jest ważny z uwagi na potrzeby absolwentów liceum, którzy wybierają takie uczelnie jak Politechnika Śląska czy Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego jako języka specjalistycznego np. języka oprogramowania. Udział szkoły w projekcie jest szansą nauki języka dla  młodzieży, szansą na ukończenie studiów nie tylko ich rozpoczęcie.  W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję do przeprowadzania eksperymentów, wspólne działania badawcze, zajęcia laboratoryjne współpracując  z rówieśnikami z zagranicy mówiąc ze sobą w języku obcym. Uczniowie będą mieli okazję prowadzić dyskusje o ochronie przyrody ale też historii i kulturze  podczas spotkań z ekspertami , ćwicząc tym samym różne formy wypowiedzi w języku obcym w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Dobrą okazją do innych form aktywności będą wspólne rozgrywki sportowe, aukcje charytatywne, quizy kulturowe, wspólne tworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i poznanej wiedzy. W czasie realizacji projektu zostaną wypracowane następujące zasoby: leksykon słownictwa specjalistycznego, publikacja dotycząca zasad savoir vivre z uwzględnieniem różnic kulturowych, przygotowana przez uczniów obu szkół oraz zbiór scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metody CLIL-u opracowany przez nauczycieli szkół partnerskich. W dalszej perspektywie celem naszym jest złożenie dalszych projektów włączając w nie innych nauczycieli, dla których obecny projekt stanie się inspiracją do zaangażowania się w nowe projekty. Dla uczniów projekt jest szansą na zaistnienie na rynku pracy , nie tylko krajowym ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Celem naszym jest zainteresowanie innych szkół naszego regionu tematyką dwujęzyczności i rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń na tym polu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Advertisements