Regulations

REGULAMIN PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Obowiązki  uczestników projektu:
 2. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • Systematycznego uczestniczenia w zajęciach w ramach przygotowania kulturowego, merytorycznego i językowego
 • Czynnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów projektu w czasie jego trwania
 • Aktywnego udziału w realizacji zadań projektowych
 • Terminowego wykonywanie przydzielonych zadań
 • Promowania projektu wśród społeczności szkolnej
 • Przestrzegania regulaminu wyjazdów zagranicznych
 • Przestrzegania regulaminu zakwaterowania podczas wyjazdów zagranicznych
 • Godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym
 • Zwiększania swoich umiejętności z zakresu języka angielskiego
 • Udziału w ewaluacji i upowszechnianiu projektu
 • Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie
 • Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu, które będą przetwarzane tylko w celu realizacji niniejszego projektu i sprawozdawczości związanej z projektem

Rekrutacja

 1. Rekrutacja do projektu odbywa się przez cały czas trwania projektu zgodnie z zasadami Polityki Horyzontalnej Unii Europejskiej oraz polityką równych szans, w tym równości płci. Rozpoczyna się 15.09.2015 i 15.09.2016, w drugim roku trwania projektu.
 2. W przypadku niespełnienia przez uczestników stawianych im warunków zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 3. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej szkoły.
 1. Zasadność wyjazdu kandydata będzie oceniała Komisja Rekrutacyjna w składzie: mgr Katarzyna Ziemiec – Dyrektor IV Liceum, a także koordynatorzy projektu w osobach – mgr Ewa Kostrzewska – Zastępca Dyrektora,  mgr Jolanta Schmidt – nauczyciel języka angielskiego i mgr Ryszard Sowa – nauczyciel języka niemieckiego.
 2. Ocena kandydatów zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:
 • co najmniej dobra ocena z zachowania uzyskana na koniec semestru/roku szkolnego
 • zaangażowanie na lekcjach języków obcych potwierdzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia w danej klasie
 • propozycje zaangażowania w opracowanie materiałów projektowych, wykorzystanie rezultatów i ich upowszechnianie
 • zaangażowanie w szkolne i pozaszkolne działania związane z bieżącą realizacją projektu
 1. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, sporządzi listę uczestników projektu i listę rezerwowych.
 2. Ogłoszenie wyników naboru zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie. Dokumentacja rekrutacyjna będzie dołączona do dokumentacji projektu.
 3. W przypadku wycofania się któregokolwiek z zakwalifikowanych uczestników z udziału w projekcie, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 4. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do przedłożenie ewentualnej rezygnacji na piśmie do koordynatorów projektu.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2015 i obowiązuje do 31.08.2017, do czasu zakończenia realizacji projektu.

2. Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

3. Interpretacja ostateczna niniejszego regulaminu należy do koordynatorów projektu.

 

Katowice, 15.09.2015

mgr Ewa Kostrzewska

mgr Jolanta Schmidt

mgr Ryszard Sowa

Advertisements